۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

معادله ای از زندگی

زندگی یعنی هدف برای انجام کارها یا بدست آوردن چیزها.
زندگی سخت یعنی نگرانی برای انجام کارها یا بدست آوردن چیزها.
زندگی آسوده یعنی تلاش برای انجام کارها یا بدست آوردن چیزها بدون نگرانی.

می توان برای کاری تلاش کرد یا نکرد، اگر تلاش انجام می شود می تواند با نگرانی باشد یا بدون نگرانی، تلاش نکردن هم می تواند با نگرانی باشد یا بدون نگرانی.

خوب پس انسان عاقل قاعدتا اگر تصمیم می گیرد تا کاری را انجام دهد، بدون نگرانی اش را انتخاب می کند و همینطور اگر کاری را تصمیم می گیرد انجام ندهد باز هم بدون نگرانی اش را انتخاب می کند.

اگر اکنون برای انجام کاری نگرانی داری و نمی توانی بر آن غلبه کنی، یعنی اینکه بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله، نگران چیز دیگری خواهی بود. حتی اگر این کار مهممترین و سخت ترین کار باشد، همیشه یک مهمترین و سخت ترین وجود دارد و بدون آن زندگی معنا ندارد. آنجایی که از دور زیباست و در آن تصور می کنی هیچ نگرانی وجود ندارد، هرگز از راه نخواهد رسید بلکه از هم اکنون در کنار توست و کافیست تا آن را انتخاب کنی.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

برای نظر دادن در صورتی که از قبل شناسه ای در بلاگر ندارید، می توان با انتخاب گزینه نام/آدرس اینترنتی و وارد کردن نام خود، نظرتان را درج کنید.
توجــــــــــــه:
متأسفانه قسمت نظر دادن برای کاربران داخل ایران پالایش شده است! و کاری هم از دست ما بر نمی آید و تنها راه این است که تمهیداتی از طرف کاربران داخل ایران اندیشیده شود!