درباره من

من تاکنون زندگی سختی داشته ام.
ماموریتم در زندگی رسیدن به درجه ای از شکوفایی است، با وجود همه خوشی ها، ناخوشی ها، دردها، زیباییها، ناکامی ها و هر چیز خوب و بدی که سر راهم قرار بگیره.